udaje

IČ: 05977541

 č.u.:2101209224/2010 

 číslo klubu je: C/ 265

 Pančava 689/52 , 69501 Hodonín 

předseda :Aleš Kubis

 dodací adresa: Jiří Humpolík 

 Sadová 3359/8, 69501 Hodonín

člen výboru: Stanislav Kubis

Spis.značka:L 68197 u Městského soudu v Praze

datová schránka:a4865ws

 

Stanovy

HALCYON KLUB Hodonín p.s.

Sídlo : 69501 Hodonín, Pančava 689/52

Tyto  Stanovy byly schválena členskou schůzí dne dne  3.3.2017

 Článek I.

Úvodní ustanovení, název a sídlo

1)           Potápěčský klub HALCYON KLUB Hodonín p.s. pobočný spolek SČP, (dále klub) je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník pobočný spolek Svazu českých potápěčů, z.s. Potápěčský klub je právnická osoba, která má právní osobnost odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku Svaz českých potápěčů, z.s. IČ 63 83 61 14 (dále jen SČP), který je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 6735.

2)           Klub na základě své odvozené právní osobnosti jedná svým jménem.

3)           Klub má sídlo na adrese: 69501 Hodonín, Pančava 689/52.

4)           Český statistický úřad přidělil klubu identifikační číslo:  

Článek II.

Účel a předmět činnosti

1)           Klub je dobrovolné sdružení jednotlivců zabývajících se sportovní, technickou, výchovnou, výukovou, organizační, kulturní a zájmovou činností související s potápěním.

2)           Předmětem činnosti klubu je veřejně prospěšná činnost, zejména:

 • organizování a provozování zájmové činnosti v oblasti potápění jako veřejně prospěšné činnosti
 • organizování potápěčských akcí, tréninku a výcviku, kurzy, organizování a realizace plaveckých a potápěčských soutěží v souladu s platnými standardy a bezpečnostními pravidly
 • rozvoj a podpora práce s mládeží v oblasti potápění
 • vzdělávací, osvětová a kulturní činnost v oblasti potápění a činnostech souvisejících
 • aktivity související s ochranou životního prostředí
 • pomoc při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a jejich předcházení
 • spolupráce se státními orgány, orgány místní správy a společenskými organizacemi
 • organizování, realizace a podpora nesoutěžních potápěčských činností pro širší veřejnost
 • zajišťování provozu a údržby a správa majetku klubu a Svazu českých potápěčů

3)           Veškerá činnost klubu vychází z platných zákonů České republiky a stanov SČP, na této činnosti se podílejí členové klubu.

4)           Základním cílem veřejně prospěšné činnosti klubu je organizování, podpora a propagace potápěčského výcviku a sportu, prostřednictvím své organizační struktury, odborníků, materiální základny a partnerství s dalšími subjekty vytvářet podmínky pro činnost svých členů a tyto činnosti realizovat.

  

Článek III.

Hlavní činnost klubu

 • Klub vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v Článku II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 • Hlavní činnost může být financována z členských a jiných příspěvků, a ze zisku z vedlejších činností dle Článku IV. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije klub tyto příjmy k pokrytí výdajů na klubovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti klubu nepřesáhnou výdaje.
 • Klub provozuje a vykonává hlavní činnosti uvedené v Článku II.

 Článek IV.

Vedlejší činnost klubu

 Jelikož je provozování hlavní činnosti klubu spojeno s výdaji, může klub vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku klubu. Zisk z těchto činností klub používá především k podpoře hlavních činností dle Článku II. těchto stanov, dalších klubových činností a k úhradě výdajů na vlastní správu.

 Článek V.

Členství

 Členem klubu se mohou stát fyzické osoby na základě písemné přihlášky podané do klubu. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Členství v klubu je individuální.

 • Zájemce o členství v klubu v přihlášce vyjádří svůj souhlas se stanovami a směrnicemi klubu a SČP, zaváže se k jejich dodržování a uvede svůj souhlas s vedením a zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost klubu a SČP.
 • Osoba mladší 15 ti let se může stát členem klubu jen se souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo jeho zákonného zástupce. Členství v klubu zaniká podáním žádosti člena o zrušení jeho členství, úmrtím nebo jeho vyloučením.
 • Vznikem členství v klubu se člen stává i členem SČP a totéž platí i o zániku členství.

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 • Základním právem člena klubu je podílet se na činnosti klubu, být informován o dění v klubu, podávat podněty, připomínky, vznášet dotazy orgánům klubu, volit a být volen do orgánů klubu, dohodnutými formami využívat odbornou, metodickou a organizační základnu SČP a klubu a navrhovat opatření ke zlepšení činnosti klubu.
 • Člen klubu může kandidovat na základě doporučení klubu na funkce v SČP.
 • Hlasovací právo mají členové starší 18 ti let.
 • Základní povinností člena je respektovat stanovy klubu a SČP, platit členské příspěvky, aktivně se podílet na činnosti klubu, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek a zájmy klubu.

   

Článek VII.

Orgány klubu

 Organizační strukturu klubu tvoří:

 • Členská schůze
 • Výbor a předseda
 • Kontrolní komise
 • Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů klubu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v klubu, uplynutím funkčního období, žádostí člena orgánu o uvolnění z funkce nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

Článek VIII.

Členská schůze

 • Členská schůze je tvořena shromážděním členů klubu a je nejvyšším orgánem klubu. Členskou schůzi svolává statutární orgán klubu nejméně jednou ročně, nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů klubu, a to nejpozději do 1 měsíce od předání žádosti.
 • Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen klubu hlasuje osobně.
 • Členská schůze především:
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu za minulé období
 • projednává a schvaluje zprávu o hospodaření klubu za minulé období
 • projednává a schvaluje inventuru majetku klubu
 • schvaluje rozpočet klubu na další období
 • určuje cíle klubu na další období
 • schvaluje výši klubových příspěvků na další období
 • schvaluje dispoziční práva výboru klubu ve věcech organizačních, finančních i majetkových.
 • schvaluje stanovy klubu
 • volí členy výboru klubu v lichém počtu, nejméně tři osoby
 • volí členy kontrolní komise v lichém počtu, nejméně tři osoby
 • rozhoduje o movitém i nemovitém majetku klubu
 • rozhoduje o zániku klubu.
 • Není-li členská schůze usnášeníschopná, může být nejpozději do patnácti dnů svolána náhradní členská schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.
 • Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů od původního termínu a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
 • Usnesení přijatá členskou schůzí jsou závazná pro všechny členy klubu.

  

Článek IX.

Výbor a předseda

 • Výbor klubu je kolektivní statutární orgán, který v období mezi členskými schůzemi vykonává veškerou agendu klubu. Výbor odpovídá za vytváření podmínek pro činnost klubu schválenou členskou schůzí.
 • Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
 • Výbor klubu je tvořen předsedou a členy výboru
 • Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.
 • Člen výboru hlasuje osobně. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů výboru.
 • Předseda klubu jedná za klub samostatně ve věcech vymezených členskou schůzí a/nebo rozhodnutím výboru v rozsahu uděleného dispozičního práva.
 • Výbor klubu ve své činnosti řeší především:
 • péči o majetek a finanční prostředky klubu
 • plánování a organizování činnosti klubu na základě usnesení členské schůze
 • odbornou vzdělávací a výchovnou činnost
 • vedení členské evidence
 • přijímání členů a rozhodování o jejich vyloučení
 • hodnocení činnosti členů klubu
 • mezinárodní činnost
 • navrhování členů klubu do orgánů SČP a Svazu potápěčů České republiky, z.s.
 • zajišťování odvodu svazového členského příspěvku klubu do SČP.
 • Při podepisování písemností k otisku razítka klubu připojí předseda svůj podpis.
 • Výbor odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

Článek X.

Kontrolní komise

 • Kontrolní komise je volena členskou schůzí v lichém počtu minimálně tří členů. Odvolána může být jen členskou schůzí.
 • Kontrolní komise ve své činnosti především:
 • kontroluje dodržování stanov a směrnic klubu
 • kontroluje hospodaření klubu.
 • kontroluje inventuru klubu
 • kontroluje členskou evidenci a placení členských příspěvků.
 • prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti klubu.

Článek XI.

Hospodaření

1)           Činnost klubu je financována z jeho vlastních zdrojů, příspěvků jiných právnických a fyzických osob. O využívání získaných prostředků rozhoduje členská schůze.

2)           Za vlastní zdroje se považují členské klubové příspěvky a příjmy z hospodářské činnosti klubu.

Článek XII.

Majetek klubu

 • Majetek klubu tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotný majetek. Jde o majetek získaný vlastní činností klubu, klubové členské příspěvky, prostředky získané od jiných subjektů a dále majetek, získaný právním nástupnictvím nebo jiným legálním způsobem.
 • Majetek či příspěvky získané formou účelových dotací jsou považovány za majetek svěřený a podléhají oddělenému účtování a evidenci.

Článek XIII.

Mezinárodní činnost klubu

1)           Klub může rozvíjet mezinárodní činnost na své úrovni, a to především za účelem zdokonalování výcviku, zvyšování sportovní výkonnosti, výměny informací, poskytování služeb a kulturně-osvětové činnosti.

 

Článek XIV.

Zánik klubu

 

1)           Klub zaniká tehdy, pokud se na tom na členské schůzi s účastí alespoň 80% členů klubu usnese 100% přítomných členů.

2)           V případě zániku klubu bude jeho majetkové vypořádání řešeno ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. § 269-§ 273.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

 

 • Stanovy Potápěčského klubu HALCYON KLUB Hodonín p.s., pobočný spolek SČP, nabývá platnosti dnem schválení členskou schůzí klubu konanou dne 3.2017.
 • Účinnosti nabývá zveřejněním ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.

Covid

Děkujeme partnerům

logo jipo hodonin
 logo VZP
 33713240 10211433003006950 4043994202067959808 o
 pasologo
 svazčeskýchpotápěčů
 sykora page 001
 hodoninsky denik00
 spacek1
 asolo bila
 
 
Snmek obrazovky 2013 06 03 v14.39.05
 

JEvents - Calendar Module

prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
leden 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
leden 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
jez
Jdi nahoru
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework